تأسیس ۳۲ انجمن علمی دانشجویی تک رشته‌ای و بین رشته‌ای
با درخواست تأسیس ۳۲ انجمن علمی دانشجویی تک رشته‌ای و بین رشته‌ای موافقت شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار