حکومت افغانستان: روابط خوبی با همسایگان داریم
حکومت افغانستان اعلام کرد روابط بسیاری خوبی با همسایگان خود داریم و برای بهتر شدن آن تلاش می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار