حجاب از منظر فطرت و فلسفه شرع
پوشش زنان و مردان پیش از هر چییز از خواسته‌های فطری پاک و ساختار وجودی آنهاست؛ زیرا از همان آغاز خلقت بشر، هر یک از زن و مرد کوشیدند تا به هر نحو ممکن خود را بپوشانند، بدون آنکه در این مورد قبلا آموزش دیده باشند. این موضوع بیانگر این است که در نهاد انسان عامل بازدارنده و هدایت کننده‌ای به نام «حیا» وجود دارد که می‌خواهد انسان را از خطر‌ها و انحرافات حفظ کند و او را به راه صحیح هدایت نماید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار