پژوهش محققان دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران درباره سالخوردگی نیروی کار در ژاپن
مطالعه تجربه کشور ژاپن نشان می‌دهد دولت این کشور توانسته است با اعمال برخی سیاست‌ها از قبیل اقدامات کنترلی و آموزش کارکنان در حین استخدام، مانع از بروز پیامد‌های منفی سالخوردگی نیروی کار شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار