ضرورت همگرایی حوزه‌های مالی و بودجه و آشنایی با آخرین تغییرات در قوانین مالی
ذیحساب و مدیر کل مالی وزارت بهداشت مطرح کرد
ذیحساب و مدیرکل مالی وزارت بهداشت بر ضرورت همگرایی حوزه‌های مالی و بودجه و آشنایی آنان با آخرین تغییرات در قوانین مالی تاکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار