تأکید بر همکاری باغ کتاب و ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی
مدیرعامل باغ کتاب تهران:
مدیرعامل باغ کتاب تهران گفت: بازی‌های شناختی نه تنها ابزاری برای آموزش و توسعه هستند، بلکه روشی برای کشف و نوآوری در نحوه تعامل ما با دنیای پیرامون خود ایجاد می‌کنند. این بازی‌ها، دروازه‌هایی به سوی درک عمیق‌تری از ظرفیت بشری هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار