تولیدکنندگان در نبرد اقتصادی افسران جنگ هستند
سردار زهرایی:
مسوول بسیج سازندگی سپاه پاسداران گفت: تولیدکنندگان در جنگ اقتصادی افسر جنگ است و باید به وظیفه خود در جنگ اقتصادی عمل کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار