بررسی عملکرد شرکت ملی گاز و ۴۱ شرکت وابسته به آن در دیوان محاسبات
عملکرد شرکت ملی گاز و ۴۱شرکت فرعی وابسته به آن در دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار