تشریح ۶ محور اصلی جشنواره شهید پیشرفت
از سوی دبیر علمی جشنواره انجام شد؛
دبیر علمی دومین جشنواره شهید پیشرفت ۶ محور اصلی این جشنواره را بیان کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار