وقتی تهاجم فرهنگی دشمن گریبانگیر روستاها هم می‌شود
مسئولین به فکر باشند
اردوهای جهادی با مراجعه به روستاهای زیادی به ویژه مناطق دور افتاده با اولین موضوعی که روبرو می‌شوند بحث وجود ماهواره است متاسفانه وقتی علت استفاده از این امر را از روستاییان جویا می‌شویم عنوان می‌کنند «پوشش دهی آنتن شبکه‌های داخلی و استانی ضعیف است برای همین برای حل این مسئله از ماهواره استفاده می‌کنیم» که این پاسخ می‌تواند تلنگری.....
ارسال نظرات
آخرین اخبار