با پدیده «صفدر حسینی»‌ها چه کنیم؟/ تنها گزینه روی میز!
گزارش/ شفافیتی که نیست
شفاف‌سازی اقتصاد و عملکرد نهادهای دولتی تنها راهکار برای مدیریت اقتصادی است که خواه ناخواه امثال «صفدرحسینی‌ها» در آن وجود دارند.