اعتبار بیابان زدایی خوزستان را تا ریال آخر تامین می کنیم
نوبخت وعده داد:
معاون رئیس جمهور گفت: قاطعانه وعده می دهم تا آخرین ریالی که برای انجام بیابان زدایی در ۴۱ هزار هکتار خوزستان نیاز به اعتبار باشد، تأمین خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار