شرط رسیدن به شرایط مطلوب در دانشگاه تحول در حوزه آموزش است
نیلی احمدآبادی:
رییس دانشگاه تهران گفت:شرط رسیدن به شرایط مطلوب این است که در حوزه آموزش تحولی به وجود آوریم، بازنگری دروس، شیوه بازنگری، نحوه جذب هیات علمی، پذیرش دانشجو و آموزش باید تغییر پیدا کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار