آیین‌نامه‌های اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان تصویب شد
در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی؛
هیات وزیران سه آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص حمایت از اشتغال و آموزش‌عالی رایگان افراد دارای معلولیت را بررسی و تصویب کرد.