۸۰ درصد سیاهپوستان آمریکایی ترامپ را نژادپرست می‌دانند
بر اساس نتایج یک نظرسنجی ۸۰ درصد از سیاهپوستان آمریکایی معتقدند که رئیس جمهور این کشور یک نژادپرست است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار