معامله قرن یا سند نابودی اسرائیل؟!
یادداشت دانشجویی|
اخیراً طرحی از جانب آمریکا به عنوان طرح صلح یا معامله قرن به جهان معرفی شده که در واقع سند تشکیل استعمار نوین سرزمین‌های فلسطینی است!
ارسال نظرات
آخرین اخبار