آموزش الکترونیک، مسیر قطعی حرکت همه دانشگاه‌های جهان در سال‌های آتی است
مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم:
مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم گفت: آموزش الکترونیک مسیر قطعی حرکت همه دانشگاه‌های جهان در سال‌های آتی است و محتوا‌های تولیدی این دوره ثروتی است که باید در شیوه نگهداری آن‌ها دقت شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار