چیزی که مورد غفلت واقع شده، فهم شاهنامه است
دبیر کل بنیاد بین المللی فردوسی گفت: چیزی که دراین سالها مورد غفلت واقع شده، شاهنامه خوانی نیست بلکه فهم آن است و ما باید بتوانیم پیشنیه هنرها را از دل شاهنامه درآوریم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار