اولویت عراق با اعتدال در سیاست است
یادداشت/
معضل اصلی و آسیب بزرگ فعالیت حزبی در این است که جریانات سیاسی عراق، اختلافات خود در خصوص تصمیمات حکومتی و سیاست‌های کلی را بر اساس منافع قومی-مذهبی خود تعیین می‌کنند
ارسال نظرات
آخرین اخبار