مصارف جدید برای زاینده رود بدون تأمین منابع / مطالبه کشاورزان: اجرای مصوبه ۹ ماده‌ای شورای عالی آب
گزارش |
وزیر نیرو در جمع کشاورزان معترض اصفهانی حضور یافت تا برای نیاز آنان به آب فکری کند؛ درحالی که مطالبه اصلی کشاورزان اجرای مصوبه 9 ماده شورای عالی آب است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار