برای اولین بار در تاریخ نشر کشور، جایزۀ ویرایش کتاب اهدا می‌شود
دبیر انجمن ویرایش و درست‌نویسی خبر داد:
دبیر انجمن ویرایش و درست‌نویسی گفت: نزدیک به صد سال است که ویرایش در ایران رسمیت پیدا کرده و در مؤسسات انتشاراتی و نشر‌های جدید، فردی به نام ویراستار را می‌بینیم و حضورش در متن‌ها محسوس است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار