افزایش ظرفیت پزشکی، به نفع مردم یا به ضرر مردم
یادداشت دانشجویی|
بخش زیادی از هزینه‌های درمان مربوط به خدمات پاراکلینیک، دارو‌ها و خدمات بستری است. این‌ها با افزایش ظرفیت پزشکی نه تنها تغییر نمی‌کند، بلکه به دلیل افزایش تقاضای القایی هزینه‌های این بخش‌ها افزایش پیدا می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار