شبکه‌های مافیایی پشت موضوع کودکان کار و خیابان
شهردار تهران با اشاره به اینکه بخشی از مشکل کودکان کار و خیابان از فرای مرز‌ها به کشور ما تحمیل می‌شود، گفت: شبکه‌های مافیایی در پشت این قضیه قرار گرفته، اهمیت موضوع بیشتر می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار