میانگین تجویز دارو درهرنسخه، درجهان کمتراز ۲ قلم و درایران، ۳.۶ قلم است
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: میانگین تعداد اقلام داروی موجود در یک نسخه در دنیا، ۱.۲ تا ۱.۸، یعنی کمتر از ۲ قلم است، اما در ایران، این عدد بالاست و میانگین آن حدود ۳.۶ قلم است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار