عملکرد شهرداری درباره مناسب‌سازی و پرداختن به آن را مثبت ارزیابی می‌کنم
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
مدیرعامل جامعه معلولین ایران گفت: عملکرد شهرداری درباره مناسب‌سازی و پرداختن به آن را مثبت ارزیابی می‌کنم و شهرداری به همراه راهنمایی و رانندگی کلی فضای پارکینگ برای افراد معلول تهیه دیده‌اند، اما از طرفی هنوز بخشی از مردم و فرهنگ جامعه برای در اختیار قرار دادن امکانات ویژه‌ای که برای معلولان در نظر گرفته شده تا حدودی ضعیف است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار