مرز‌های مشترک با کشور افغانستان در کنترل و وضعیت آرام است
جانشین فرمانده نیروی انتظامی:
جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: مرز‌های مشترک با کشور افغانستان در کنترل و وضعیت آرام است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار