احمد مسعود از کدام آشنایی دم می‌زند؟
یادداشت دانشجویی
با خروج نیرو‌های خارجی از افغانستان دیگر شرایط مثل گذشته نیست. البته تاریخ افغانستان در بیست‌و‌اندی سال گذشته نشان داده که حکومت وابسته به غرب در بهترین‌حالتش یک‌هفته بیشتر دوام نمی‌آورد و در زمان خطر پول بر غیرت، ناموس و خاک چیره می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار