مباحثی که درباره تضعیف حقوق کارگر در برنامه هفتم مطرح می‌شود، سلیقه‌ای است
مرتضوی در گفتگو با دانشجو:
وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت:مباحثی که در فضای مجازی درباره اجحاف حقوق کارگر در برنامه هفتم توسعه مطرح می‌شود سلیقه‌ای انتخاب می‌شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار