شرایط جذب هیأت علمی در قالب گذراندن دوره تعهدات قانونی اعلام شد
از سوی دانشگاه تربیت مدرس؛
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس به منظور جذب اعضای هیأت علمی در قالب گذراندن دوره تعهدات قانونی، فراخوان جذب داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار