دهمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران برگزیدگان خود را شناخت
علی اسدی، استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، محمدسعید تسلیمی، استاد دانشکده مدیریت و محمدرضا گنجعلی، استاد دانشکدگان علوم دانشگاه تهران امروز ۲۰ خرداد ماه در جشنواره آموزش دانشگاه تهران تجلیل شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار