«باغستان سنتی قزوین» میراثی ارزشمند برای همه جهانیان است
نماینده فائو:
نماینده سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گفت: باغستان سنتی قزوین یک میراث ارزشمند برای جهانیان است که باید با کار‌های مشترک بین دولت و بخشی خصوصی حفظ و صیانت شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار