مدیر مسئول روزنامه اعتماد مجرم شناخته شد
نصراللهی:
هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد را با اکثریت آراء مجرم شناخته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار