80 درصد از دانش های مرتبط با انرژی هسته ای کاربرد غیرنظامی دارند
عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان:
عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه لرستان گفت: 80 درصد از دانش های مرتبط با انرژی هسته ای کاربرد غیرنظامی دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار