سرقت علمی، مانع از پیشرفت در سطح دانش مراکز آموزشی است
استادیار دانشکده علوم پزشکی شیراز:
استادیار دانشکده علوم پزشکی شیراز گفت: سرقت علمی، مانع از پیشرفت در سطح دانش مراکز آموزشی بوده و از نظر اخلاقی نیز عملی نادرست و ناهنجار است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار