گردش به راست، خلاف قانونی فراموش شده!
معاون آموزش و ترافیک راهنمایی و رانندگی:
معاون آموزش و ترافیک راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: بر اساس قانون، گردش به راست در هنگام چراغ قرمز ممنوع است، اما برخی از رانندگان این موضوع را ظاهراً فراموش کرده اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار