پرونده هسته‌ای؛ دانشگاه و دانشجو
باشگاه دانشجویان/
یکی از وجوه مذاکرات برای ملت ایران توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی است؛ چنین اقتصادی دارای چشم انداز است و به عوامل بیرونی وابسته نیست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار