بازگشت پنج هزار آواره به شرق موصل
بیش از پنج هزار آواره عراقی پس از آزادسازی بخش شرقی شهر موصل به خانه هایشان بازگشتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار