«سرباز کوچک امام» با استقبال از پویش کتاب‌قهرمان و رسیدن به چاپ ۸۲ صدهزارتایی شد
کتاب «سرباز کوچک امام» در اولین دورۀ پویش «کتاب‌قهرمان» به چاپ هشتادودوم رسید تا جمع تیراژ آن از ابتدای انتشار تاکنون، از تیراژ ۱۰۲ هزار نسخه عبور کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار