کلیدواژه «محاکمه مهناز افشار» در فضای مجازی راه افتاد
در واکنش به دروغ پراکنی منجر به شهادت یک طلبه جوان، توسط یکی از چهره‌های شاخص، کمپینی با هشتگ «محاکمه مهناز افشار» در فضای مجازی راه افتاد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار