توضیحات دبیر اجرایی جایزه جلال درباره انصراف یکی از کاندیدا‌های جایزه
جلالی درباره انصراف یکی از کاندیدا‌های نهایی بخش مجموعه‌داستان این‌جایزه گفت تا نامه رسمی اعلام انصراف به دبیرخانه جایزه ارسال نشود، نمیتوان اثر مذکور را خارج از داوری دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار