توضیحات دانشگاه تربیت مدرس در خصوص تخلیه خوابگاه متاهلی
دانشگاه تربیت مدرس در خصوص تخلیه خوابگاه متاهلی این دانشگاه و اعتراضات دانشجویان توضیحاتی را ارائه کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار