نقش فیزیوتراپیست‌ها در توانبخشی ریوی مهم است
نقش فیزیوتراپیست‌ها در بحث بازتوانی و توانبخشی ریوی این بیماران و بهبود وضعیت تنفسی و فیزیوتراپی تنفسی در این بیماران که خصوصا در مراحل حاد و تحت حاد می‌توانند نقش ایفا کنند واز طرف دیگر فیزیوتراپیست‌ها می‌توانند در بهبود وضعیت اسکلتی عضلانی و مشکلات حرکتی و ضعف پیش رونده و مفرطی که به واسطه این بیماری برای بیماران ایجاد میشود، نقش ایفا کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار