امکان شرکت دارندگان مدال برنز المپیاد دانشجویی در آزمون دستیاری
برای آزمون دستیاری دوره پنجاهم؛
امکان شرکت در پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی برای داوطلبان دارای مدال برنز المپیاد دانشجویی کشوری فراهم شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار