سرپرست مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی بجنورد منصوب شد
رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی در حکمی سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بجنورد را منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار