میزبان گزارشگران حقوق بشر خواهیم بود
معاون امور بین الملل قوه قضاییه:
غریب‌آبادی با بیان اینکه با طیفی از گزارشگران موضوعی حقوق بشر دیدار و تعامل داریم، گفت: خانم دوهان از ایران بازدید کرد و از سه گزارشگر ویژه دیگر هم دعوت کردیم که اگر بپذیرند میزبانشان خواهیم بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار