بررسی ۵ پلاک ثبتی از حیث باغ و غیر باغ بودن
در صحن شورا صورت گرفت
پنج پلاک ثبتی در یکصد و پنجاهمین جلسه شورا از نظر باغ و غیر باغ بودن مورد بررسی اعضا قرار گرفته و تعیین تکلیف شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار