افزایش تمایل به خودکشی در بین جوانان صهیونیست
گزارش منابع عبری از افزایش میزان تمایل به خودکشی در بین جوانان در اراضی اشغالی حکایت دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار