شروع سال تحصیلی با حضور ۴۵۰۰ دانشجومعلم در دانشگاه شهید رجایی
با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بیش از ۴۵۰۰ دانشجو معلم و تعداد۳۲۰۰ مهارت آموز پذیرفته شده در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۲ تحصیلات خود را در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از سر خواهند گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار