محمدمهدی احمدی دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان شد
با رای شورای مرکزی جدید اتحادیه؛
با برگزاری اولین جلسه بیست و ششمین شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجويان، محمدمهدی احمدی دبیرکل جدید اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان‌ شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار