ندای الله اکبر در آسمان سراسر کشور طنین‌انداز شد
همزمان با طنین‌انداز شدن بانگ الله اکبر، آسمان شهر‌های مختلف کشور نورافشانی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار